Hakkımızda

Türkiye'nin, kırsal kalkınma alanında faaliyet gösteren ilk sivil kalkınma kuruluşu olan Türkiye Kalkınma Vakfı (TKV) 1969 yılı Ocak ayında kurulmuştur. TKV’nin kuruluşundan bugüne kırsal hanelere dönük, ev içi üretimden tarımsal sanayi işletmelerine uzanan sosyal ve gelir getirici projelerinden binlerce aile yararlanmıştır.

Kurulduğu 1969 yılından günümüze, TKV'nin kırsal kalkınma uygulamaları sonucunda ülkemiz için sahada sınanmış, öğrenilen derslerle zenginleşmiş ve tekrarlanabilir modeller ortaya çıktı.

Türkiye Kalkınma Vakfı öncülük ettiği, ülke çapında etkili uygulamalardan en önde gelen örnekler şöyle sıralanabilir:

 • Türkiye'de kırsal kalkınma alanında, insan kaynaklarının geliştirilmesi, teknik yardım, eğitim, kırsal kredi ve pazarlama desteğini bir arada ele alan bütüncül bir yaklaşımın ve örgütlenmenin ilk kez tanıtılması ve hayata geçirilmesi,
 • Yoksul kırsal girişimciler için ülkemizin saha gerçeklerine uygun küçük ölçekli kırsal kredi uygulamalarının geliştirilmesi,
 • Kümes hayvancılığı, süt inekçiliği, besicilik ve arıcılık gibi faaliyetlerde, kırsal küçük üreticiyi destekleyen "sözleşmeli üretim modeli"nin tanıtılması ve yaygınlaştırılması,
 • Ülkemizde küçük üreticiye dayalı ilk modern, entegre tavukçuluk sisteminin oluşturulması; hijyenik ve ticari bakımdan modern piliç üretiminin başlatılması,
 • Ülkemizde kırsal küçük üreticiye modern, teknik arıcılık uygulamalarının tanıtılması ve entegre arıcılık sisteminin oluşturulmasına öncülük edilmesi,
 • Kırsal hanelerde arı ve hayvan sağlığı konusunda kamu ile işbirliği yapılarak gerçekleştirilen öncü adımlar,
 • Kırsal alanda aile planlaması yaklaşım ve uygulamalarının tanıtılması,
 • Kadınlar, gençler ve çocuklar gibi dezavantajlı sosyal grupların gelişimlerinin ve sosyal içerimlerinin desteklenmesine yönelik faaliyetlere katkı yapılması.
 • TKV’nin çeşitli proje bölgelerinde gerçekleştirdiği pilot ölçekte uygulamaların ve örnek oluşturma çalışmalarının bir kısmı zamanla birim bazında kendini sürdürebilir duruma geldi; bir kısmı da ulusal kapsamda programlara dönüştü, yaygınlaştı.
   

TKV, kırsal kalkınma alanında nispeten küçük ölçekte gerçekleştirdiği başarılı uygulamaların en büyük ve en yaygın ölçekte tekrarlanmasını sağlayabilecek yapının kamu olduğunu her zaman vurgulamış ve bu gerçeğe uygun davranmıştır.

Bu doğrultuda, TKV proje çalışanları aracılığıyla sahada başta sağlık, eğitim, tarım, orman teşkilatları olmak üzere, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği zeminini genişletmiş ve sistemli ilişkiler kurmuştur. Süreç içerisinde kamu, sivil ve özel sektörlerde kırsal kalkınmaya ilginin giderek gelişmesine de bağlı olarak, TKV’nin bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalarla edindiği tecrübenin (başarılar ve başarısızlıklardan çıkarılan tüm derslerin) sadece tekil yerleşimlerle sınırlı kalmayarak, bölgesel ve giderek ülke düzeyinde paylaşımı gündeme gelmiştir.

Günümüz koşullarında ise, yerel yönetimlerin faaliyet alanlarının genişletilmesi ve yetkinin yerelleştirilmesi yönündeki düzenlemelerle birlikte, kamu birimlerinin hizmetleri diğer ilgi ortaklarıyla işbirliğine daha elverişli koşulları yaratan bir gelişme göstermektedir. Bu durum, TKV’nin sahada edindiği tecrübeyi paylaşma ve model yaygınlaştırma çabaları için fırsatları artırmaktadır.

Günümüzde çalışma alanları, Türkiye’deki kırsal örgütlerin kapasitesinin arttırılması ile bunların hem kendi aralarında ve hem de uluslararası paydaşları arasında ağlar kurulması, ilçe veya havza bazlı entegre kalkınma planları hazırlama, kapasite arttırma ihtiyaç analizleri, stratejik plan hazırlama, dezavantajlı kesimler için sosyal gelişim projeleri, mülteciler için kapsayıcı erken çocukluk, sosyal uyum, uyum çalışmalarıdır.

TKV sahada başta sağlık, eğitim, tarım teşkilatları olmak üzere, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği zeminini genişletmiş ve sistemli ilişkiler kurmuştur.